ค่อยๆ ขยับไปกับSLC การขับเคลื่อนโครงการSLC ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คลังเคลื่อน SLC

 

 

ขยายเครือข่ายมาที่โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์

SLC ที่ห้องเรียนชั้นอนุบาล

เรื่องเล่าห้องเรียน SLC

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวน Plan – Do – See ไปกับ SLC

ร่วมสังเกต ร่วมสะท้อน SLC

ถอดบทเรียนภาคค่ำ

 

Scroll to Top