กลุ่มโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ์

รหัส SMIS โรงเรียน
40040161 บ้านแสงสว่าง
40040162 บ้านนาง้อง
40040163 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์
40040164 บ้านขามป้อมดงเย็น
40040165 บ้านนางิ้วนาโพธิ์
40040166 ชุมชนโนนสมบูรณ์
40040167 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย
40040168 บ้านโนนหัวช้าง
40040169 บ้านคำป่าก่อ
40040170 บ้านหัวฝ่ายประชานุกูล
40040171 บ้านโคกกลางนาล้อม
Scroll to Top