กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม

รหัส SMIS โรงเรียน
40040151 บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
40040152 ทุ่งบ่อวิทยา
40040153 บ้านหนองคู
40040154 ศรีเมืองแอม
40040155 บ้านโนนน้ำผึ้ง
40040156 บ้านคำแคนคำเจริญ
40040157 บ้านโคกสูงสะอาด
40040158 บ้านหนองแวงเรือประชาศึกษา
40040159 บ้านห้วยยางสะอาด
40040160 บ้านคำสมบูรณ์
Scroll to Top