อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

นายประเสริฐ หอมดี
ประธานอนุกรรมการ

นายสมควร สุดเพาะ
ผู้แทน กศจ.
อนุกรรมการ
นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส
นายอำเภอน้ำพอง
อนุกรรมการ
นายวิรัช เจริญเชื้อ
ผู้แทน ก.ค.ศ.
อนุกรรมการ
นายสมาน เพชรนาวา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
อนุกรรมการ
นายเรืองยศ อุตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย
อนุกรรมการ
นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล
อนุกรรมการ
นายศักดิ์สุนทร กมลรัตน์
ครู
อนุกรรมการ
นายดำรงศักดิ์ สุริโย
ผู้บริหารสถานศึกษา
อนุกรรมการ
นายโกสิน สะตะ
บุคคลากรทางการศึกษาอื่น
อนุกรรมการ
นายชาญกฤต น้ำใจดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4
อนุกรรมการและเลขานุการ

Scroll to Top