กลุ่มโรงเรียนน้ำพองสะอาด

รหัส SMIS โรงเรียน
40040017 น้ำพองประชานุกูล
40040019 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
40040020 บ้านห้วยไผ่หนองโน
40040021 โคกสูงกุดน้ำใส
40040022 บ้านคำมืด
40040023 บ้านหนองหารจาง
40040024 บ้านห้วยเสือเต้น
40040063 บ้านคำบง
40040064 บ้านดงมัน
40040065 บ้านนาศรีดงเค็ง
40040066 บ้านสะอาดหนองเรือ
40040062 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง
Scroll to Top