กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

“ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจธรรมาภิบาล”

ถูกต้อง ชัดเจน (Clarify)
โปร่งใส (Transparency)
ใส่ใจธรรมาภิบาล (Good Governance)
บริการด้วยหัวใจ (Service mind)

financial

พันธกิจ (Mission)

1. มีระบบการบริหารการเงินและสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในกลุ่มและสถานศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย การเงินบัญชีและพัสดุได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็วและโปร่งใส
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในกลุ่มนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ เพื่อพัฒนางานที่ได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริมการให้บริการ การประสานงานด้วยหัวใจ

ขอบข่าย / ภารกิจ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
หนังสือราชการกลุ่ม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งโอนเงิน
แจ้งการโอนเงินจากกลุ่มบริหารงานงานการเงินและสินทรัพย์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ

No post found

การบริหารเงินงบประมาณ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/6เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ/รายงานผล

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปี

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุต
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางอำนวย บุญสงค์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางจำรัส แสนเหวิม
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
นางสาวสุดารัตน์ มูลทา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวจิราพร สิทธิจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางจีรภรณ์ สนทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางรุ่งนภา อิโน
พนักงานพิมพ์ดีด
นายสุรจิตร แสนลุน
พนักงานราชการ

Image

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการรับบริการ

Scroll to Top