กลุ่มโรงเรียนซำสูง

รหัส SMIS โรงเรียน
40040173 บ้านกระนวนซำสูง
40040174 บ้านคำแมด
40040175 บ้านหนองบัวคำมูล
40040176 บ้านบ่อใหญ่
40040177 บ้านหม้อ
40040178 คูคำพิทยาสรรพ์
40040179 บ้านโคกใหม่นายม
40040180 บ้านโคกใหม่นายม(สาขาดงซำ)
40040181 บ้านโนน
40040182 บ้านแห้ว
40040183 บ้านห้วยเตย
40040184 บ้านหนองกุงดิ่ง
40040185 บ้านหลุบเลา
40040186 บ้านสว่างซำโอง
Scroll to Top