no gift policy no gift policy complaint การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง My Office คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการให้บริการ ประเมินความพึงพอใจ
  complaint
  complaint

ภูมิทัศน์สำนักงานเขต

ภารกิจ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. … การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก ครั้งที่ 1/2565 Read ...

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดผลงานและรางวัลดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และบังเกิดผลดีต่อราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.   นายชา … การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดผลงานและรางวัลดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และบังเกิดผลดีต่อราชการ ครั้งที่ 1 ...

รายการพฤหัสบดี สพป. ขอนแก่น เขต 4 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12 … รายการพฤหัสบดี สพป. ขอนแก่น เขต 4 ...

ภารกิจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 1 … กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active ...

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญกฤต น … การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ...

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 – ภาคเช้าเวลา 08 … กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning ...

กิจกรรมกลุ่มงาน สพป.ขอนแก่น เขต 4

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ข … การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ...

คณะศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2566  คณะศึกษานิเทศก์  ไ … คณะศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Read ...
[accordions id='272']
Information
  DMC Bobec SmartOBEC EMIS EGP ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CATAS SchoolMIS thaischoollunch
  โรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ
  การดำเนินงาน Anti_Corruption_plan_2565 รายงานการป้องกันตามแผนป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน รายงานการป้องกันตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
  คู่มือ ITA สำนักงานเขต คู่มือ ITA โรงเรียน วันงดสูบ65 คำขวัญวันงดสูบบุหรี่65
Scroll to Top