กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

u0022ไหว้สวย ยิ้มงาม ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีมu0022

องค์กรสมรรถนะสูง มีคุณภาพและมาตรฐาน 
บนพื้นฐานความเป็นไทย   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ

Image

พันธกิจ (Mission)

1.น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ u003cbru003en2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตu003cbru003en3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่ผู้เรียนu003cbru003en4. ส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาu003cbru003en5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมu003cbru003en6. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาลn

ขอบข่าย / ภารกิจ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
หนังสือราชการกลุ่ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
063-6256693

นางกรรณิกา ซาหยอง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4

นางสาวศุภิสรา พรหมเทศ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอำนวยพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
น.ส.รุ่งนภา อนุศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสินีนาฏ มหาวงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอัญมณี แสงจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายมาก มุมไธสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวดาวเรือง สุวรรณประเภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Scroll to Top