กลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล

รหัส SMIS โรงเรียน
40040007 บ้านโคกสง่านางาม
40040008 บ้านจำปาหัวบึง
40040009 บ้านทรายมูล
40040011 บ้านหนองหว้าสุขใจ
40040067 บ้านบึงกลาง
40040069 ชุมชนหนองกุงวิทยา
40040071 บ้านโสกแสง
40040072 บ้านนาคู
40040073 บ้านนาเรียง
Scroll to Top