กลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคำ

รหัส SMIS โรงเรียน
40040101 ชุมชนดูนสาด
40040102 นามูลวิทยาคม
40040105 บ้านหนองแวงเป่ง
40040106 บ้านฝางวิทยา
40040107 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ
40040109 บ้านทุ่งใหญ่
40040132 บ้านน้ำสามวัง
40040133 บ้านห้วยยาง
40040134 บ้านโคกกลางวิทยา
40040135 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่
40040136 บ้านท่าลาดคำตานา
40040137 บ้านคำครึ่ง
40040138 บ้านหัวนาคำ
Scroll to Top