กลุ่มนโยบายและแผน

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มนโยบายและแผน

“ไหว้สวย ยิ้มงาม ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม”

องค์กรสมรรถนะสูง มีคุณภาพและมาตรฐาน 
บนพื้นฐานความเป็นไทย   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ

Image

พันธกิจ (Mission)

1.น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่ผู้เรียน
4. ส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล

ขอบข่าย / ภารกิจ

กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
หนังสือราชการกลุ่ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
063-6256693

ดร.บัญชา เสนาคูณ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4

นายโกสิน สะตะ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
0942739222

นางพรรณิภา ดอกไม้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางอุบล ชาอุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางภัทรพร สุขสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางยุวดี จันทเจริญพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.กรพินธุ์ นามบุญเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวธรณ์ธันย์ บุตนุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายบดินทร์ ชาญชัย
ลูกจ้างชั่วคราว

Scroll to Top