กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

มุ่งมั่นบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ

กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นองค์กรที่ทำงานได้มาตรฐาน
บริการด้วยความฉับไว ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล

Image

พันธกิจ (Mission)

n1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาu003cbru003en2. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีu003cbru003en3. สร้างจิตสำนึกบุคลากรในด้านการบริการ เพื่อให้เกิดความประทับใจ เชื่อมั่น เชื่อใจ เชื่อถือ และnเป็นที่ยอมรับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปn

ขอบข่าย / ภารกิจ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
หนังสือราชการกลุ่ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ

บุคลากร-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
063-6256693

ว่าที่ ร.ต.ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4

นายสันติ จ้ำแพงจันทร์
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวบุษบา มิ่งไธสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดร.อนงค์นาถ เคนโพธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวธรรญธร สมบัติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ดร.นพคุณ แงวกุดเรือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทริกา ทองยา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวปิยาภรณ์ นามไพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเจนจิรา วิยาสิงห์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายอาทิตย์ พลตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

Scroll to Top