กลุ่มกฎหมายและคดี

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มกฎหมายและคดี

u0022u0022

กลุ่มกฎหมายและคดี

Image

พันธกิจ (Mission)

n1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาu003cbru003en2. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีu003cbru003en3. สร้างจิตสำนึกบุคลากรในด้านการบริการ เพื่อให้เกิดความประทับใจ เชื่อมั่น เชื่อใจ เชื่อถือ และnเป็นที่ยอมรับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปn

ขอบข่าย / ภารกิจ

กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
(ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
หนังสือราชการกลุ่ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ

บุคลากร-กลุ่มกฎหมายและคดี

ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
063-6256693

นายนันทวัฒน์ อินทะชัย
ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี

Image

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการรับบริการ

Scroll to Top