ทำเนียบบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
063-6256693
ดร.บัญชา เสนาคูณ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
นางกรรณิกา ซาหยอง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
ว่าที่ ร.ต.ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
นางพรรณิภา ดอกไม้
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุฒ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ดร.โกสิน สะตะ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
0942739222
นางสาวศุภิสรา พรหมเทศ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายธาตรี ทวะชารี
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสันติ จ้ำแพงจันทร์
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางฐานิกา ชมอาษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นายนันทวัฒน์ อินทะชัย
ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายรเมศ นาสินพร้อม
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางชนม์สิตา บาลยอ
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มพัฒนาครูฯ
นางจำรัส แสนเหวิม
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
นางอำนวย บุญสงค์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายสุรจิตร แสนลุน
พนักงานราชการ
นางรุ่งนภา อิโน
พนักงานพิมพ์ดีด
นางสาวจิราพร สิทธิจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุดารัตน์ มูลทา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจีรภรณ์ สนทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดร.อนงค์นาถ เคนโพธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายอาทิตย์ พลตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นางสาวธรรญธร สมบัติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ดร.นพคุณ แงวกุดเรือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทริกา ทองยา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวบุษบา มิ่งไธสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปิยาภรณ์ นามไพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.รุ่งนภา อนุศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายมาก มุมไธสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสินีนาฏ มหาวงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอัญมณี แสงจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวดาวเรือง สุวรรณประเภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวธรณ์ธันย์ บุตนุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพรรณิภา ดอกไม้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางอุบล ชาอุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางภัทรพร สุขสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.กรพินธุ์ นามบุญเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางยุวดี จันทเจริญพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายบดินทร์ ชาญชัย
ลูกจ้างชั่วคราว
นางอัญชลี ชัยสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสมคิด เหล่าพิไล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางธัณย์วรินทร์ ปิ่นละออ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอังคะนาง ศรีวงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.สุภาพร ศิริยามาตย์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางวิชญาวรรณ ลอกไธสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเจษฎา แสงจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางศิริญญา ปักกะทานัง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางพัชรินทร์ แสนอุบล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นายสุพัฒน์ จันทร์เปล่ง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายโกศล พินิจมนตรี
ลูกจ้างประจำ
นายอนุชิต บำรุงบ้านทุ่ม
ลูกจ้างประจำ
นายพิชิต มาตรวิเศษ
พนักงานขับรถ
นายรมย์ พินิจมนตรี
พนักงานขับรถ
นายกิตติศักดิ์ เพียรขัยภูมิ
พนักงานขับรถ
นางสาวกัลยาณี เข็มลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรอนงค์ เกษศรีรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเมธาวี เรืองหิรัณเตชะกูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอภิญญา สิมลี
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุภาวดี สมมาตย์
ธุรการโรงเรียน ช่วยราชการ
นางสาวรุจิรา ลีสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวอรสา สีหาบง
ลูกจ้างชั่วคราว
Scroll to Top