ทำเนียบบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
063-6256693
ดร.บัญชา เสนาคูณ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
นางกรรณิกา ซาหยอง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
ว่าที่ ร.ต.ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
นางพรรณิภา ดอกไม้
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุฒ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ดร.โกสิน สะตะ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
0942739222
นางสาวศุภิสรา พรหมเทศ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายธาตรี ทวะชารี
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสันติ จ้ำแพงจันทร์
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางฐานิกา ชมอาษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นายนันทวัฒน์ อินทะชัย
ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายรเมศ นาสินพร้อม
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นางอำนวย บุญสงค์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวสุดารัตน์ มูลทา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจำรัส แสนเหวิม
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นายสุรจิตร แสนลุน
พนักงานราชการ
นางจีรภรณ์ สนทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางรุ่งนภา อิโน
พนักงานพิมพ์ดีด
นางสาวจิราพร สิทธิจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดร.อนงค์นาถ เคนโพธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวบุษบา มิ่งไธสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดร.นพคุณ แงวกุดเรือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปิยาภรณ์ นามไพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทริกา ทองยา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายอาทิตย์ พลตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
น.ส.รุ่งนภา อนุศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสินีนาฏ มหาวงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายมาก มุมไธสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอัญมณี แสงจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวดาวเรือง สุวรรณประเภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวทิพวรรณ พรมกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางชนม์สิตา บาลยอ
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มพัฒนาครูฯ
นางพรรณิภา ดอกไม้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางอุบล ชาอุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางภัทรพร สุขสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางยุวดี จันทเจริญพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.กรพินธุ์ นามบุญเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายบดินทร์ ชาญชัย
ลูกจ้างชั่วคราว
นางอัญชลี ชัยสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสมคิด เหล่าพิไล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางธัณย์วรินทร์ ปิ่นละออ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเจษฎา แสงจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอังคะนาง ศรีวงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวิชญาวรรณ ลอกไธสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอภิญญา สิมลี
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุภาวดี สมมาตย์
ธุรการโรงเรียน ช่วยราชการ
นางพัชรินทร์ แสนอุบล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นายสุพัฒน์ จันทร์เปล่ง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายโกศล พินิจมนตรี
ลูกจ้างประจำ
นายอนุชิต บำรุงบ้านทุ่ม
ลูกจ้างประจำ
นายพิชิต มาตรวิเศษ
พนักงานขับรถ
นายรมย์ พินิจมนตรี
พนักงานขับรถ
นายกิตติศักดิ์ เพียรขัยภูมิ
พนักงานขับรถ
นางสาวกัลยาณี เข็มลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเมธาวี เรืองหิรัณเตชะกูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวรุจิรา ลีสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวอรสา สีหาบง
ลูกจ้างชั่วคราว
Scroll to Top