กลุ่มบริหารงานบุคคล

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มบริหารงานบุคคล

มุ่งมั่นบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ

กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นองค์กรที่ทำงานได้มาตรฐาน
บริการด้วยความฉับไว ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล

Image

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดี
3. สร้างจิตสำนึกบุคลากรในด้านการบริการ เพื่อให้เกิดความประทับใจ เชื่อมั่น เชื่อใจ เชื่อถือ และ เป็นที่ยอมรับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป

ขอบข่าย / ภารกิจ

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

นโยบายและการดำเนินงาน

ปรมวลจริยธรรม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

1. ว22 จัดลำดับอาวุโส ลว 30 กค 2555
2. ประกาศขับเคลื่อน ลว7 เม.ย.60
3. คำสั่งคสช 19-60การปฏิรูปการศึกษา ลว 3 เม.ย.2560
4. ว.4472 ตำแหน่งเกษียณที่ใช้ไม่ได้ ลว 2 ส.ค.2562
5. ว 6 หลักเกณการย้ายผู้บริหาร ลว 22 เม.ย.2563(ยกเลิก)
6.ว17 หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรา ตัดโอน ผอ. นร ต่ำ 120 ลว 5 มิ.ย.2563
7.ว3564 ตัวชี้วัด ขนาดสถานศึกษา ลว.1 ก.ค.63 ยกเลิก
8.ว3566 ตัวชี้วัด ขนาดสถานศึกษา ลว.1 ก.ค.63 ยกเลิก
9.ว.961 คำอธิบายหลักเกณฑ์ย้าย 31 ก.ค.2563 ยกเลิก
10.ว7 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ 12 พ.ค.64
11. ว 2480 ตัวชี้วัด ขนาดสถานศึกษา 31 พ.ค.2564
14. การบริหารการกำหนดอัตรากำลัง26-2564
15.ประกาศรายชื่อผลงาน
16.ว10-2565 เกณย้าย รร.คุณภาพ
17.ว23 เกณฑ์อัตรากำลัง 23 ธ.ค.63
18.ว3246 หลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. ปี 2565
19. กำหนดตำแหน่งบริหารอัตรากำลังว_26-2564 (1)
20.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ-ที
21.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 192560
22.ว5562-สพท.สศศ
23.ว5562รายละเอียดตัวชี้วัด
24.เกณฑ์สรรหาพนักงานราชการ
25.คำสั่ง 511-2559
26.ระเบียบพนักงานราชการ 2547
27.ว4562 ลว24 กค60

1. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
2. รายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน (ครู)
3. แบบประเมินตาม ว23 ลว 3 กย 64
4. ประกาศ สพฐ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
5. ว2972 เลื่อนเงินเดือนกรณีถึงแก่กรรม
6. สำเนาหนังสือ สพฐ. ว.627 ลว28กพ62 แจ้งการเลื่อนเง
7. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 38 ค((2)ปี2552
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 38ค ตัวอย่าง
9. แบบสรุปผลการปฎิบัติงาน 38ค
10. ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงาน 38คปี65
11. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544
12. กค-การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่
13. แบบประเมินลูกจ้างประจำ
1. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
2. หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว21
3. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูตำแ
4. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูผู้
5. ว2972 เลื่อนเงินเดือนกรณีถึงแก่กรรม
6. สำเนาหนังสือ สพฐ. ว.627 ลว28กพ62 แจ้งการเลื่อนเง
7. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 38 ค((2)ปี2552
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 38ค ตัวอย่าง
9. แบบสรุปผลการปฎิบัติงาน 38ค
10. ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงาน 38คปี65
11. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544
12. กค-การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่
13. แบบประเมินลูกจ้างประจำ
14. ข้อกำหนดระเบียบ กคศ
15. ระเบียบ กคศ ทะเบียนประวัติ
16. ว 17 หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ปี 52
17. ว 26 การปรับปรุง มาตฐานวิทยฐานะ
18. ว.21.หลักเกณฑ์วิทยฐานะ 2560
19. ว10 หลักเกณฑ์เพื่อย้าย เลือ่น 38 ค.15กย48
20. ว20.มาตรฐานตำแหน่ง ครู pdf
21. ว21.การให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะpdf

เอกสารและข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
หนังสือราชการกลุ่ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ

บุคลากร-กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
063-6256693

นายธาตรี ทวะชารี
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอัญชลี ชัยสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางธัณย์วรินทร์ ปิ่นละออ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสมคิด เหล่าพิไล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเจษฎา แสงจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอังคะนาง ศรีวงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวิชญาวรรณ ลอกไธสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุภาวดี สมมาตย์
พนักงานราชการ

Image

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการรับบริการ

Scroll to Top