เอกสารงานวิชาการ

การใช้กิจกรรมศิลปะบนแผงไข่เพื่อพัฒนาความสามารถ

การใช้กิจกรรมศิลปะบนแผงไข่เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศา

การใช้กิจกรรมศิลปะบนแผงไข่เพื่อพัฒนาความสามารถ Read More »

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบโอเนตระดับเขตพื้นที่ ปี๒๕๖๕

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ Read More »

สรุปภาพรวมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของเขตพื้นที่

สรุปภาพรวมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของเขตพื้นที่ Read More »

คู่มือการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) สพฐ.

คู่มือการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) สพฐ. Read More »

รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการพัฒนา การเรียนรู้ที่สอดคล้องตามสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) เพื่อการยกระดับผล การทดสอบระดับชาติ RT, NT, O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายงานการอบรมวัดผลฯ ๓ ก.ย.๖๕

รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการพัฒนา การเรียนรู้ที่สอดคล้องตามสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) เพื่อการยกระดับผล การทดสอบระดับชาติ RT, NT, O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Read More »

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Read More »

รายงานผลการจัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่ โดยชมรมครูภาษาไทย

รายงานผลการจัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ปี๒๕๖๕_compressed

รายงานผลการจัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่ โดยชมรมครูภาษาไทย Read More »

Scroll to Top