กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง

รหัส SMIS โรงเรียน
40040012 บ้านหนองแสง
40040013 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
40040014 บ้านท่ามะเดื่อ
40040015 บ้านกุดพังเครือ
40040016 บ้านท่ากระเสริม
40040059 บ้านวังชัย
40040060 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
40040061 บ้านเสียวโคกกลาง
40040070 น้ำพอง
Scroll to Top