กลุ่มอำนวยการ

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มอำนวยการ

“ยิ้มแย้มแจ่มใส ว่องไวทุกงาน บริการประทับใจ”

กลุ่มอำนวยการเป็นกลุ่มงานที่ดำเนินงานบริการประสานความเข้าใจและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง

Image

พันธกิจ (Mission)

สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการได้รับความประทับใจด้วยรอยยิ้ม ถามไถ่ ใส่ใจบริการ

ขอบข่าย / ภารกิจ

กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
หนังสือราชการกลุ่ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ

No post found

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางสาวบุษบา นาอุดม
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางพัชรินทร์ แสนอุบล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นายทินกร ทองสืบสาย
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
นายเมธาวี เรืองหิรัณเตชะกูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายณัฐวุฒิ เจริญเชื้อ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ช่วยราชการ
นางสาวกัลยาณี เข็มลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรอนงค์ เกษศรีรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายโกศล พินิจมนตรี
ลูกจ้างประจำ
นายรมย์ พินิจมนตรี
พนักงานขับรถ
นายอนุชิต บำรุงบ้านทุ่ม
ลูกจ้างประจำ
นายพิชิต มาตรวิเศษ
พนักงานขับรถ
นายกิตติศักดิ์ เพียรขัยภูมิ
พนักงานขับรถ
นางสาวอรสา สีหาบง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวรุจิรา ลีสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว
นายชัยพล หล้าคำ
ลูกจ้าง

Image

คู่มือปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการ

Scroll to Top