Author name: กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบโอเนตระดับเขตพื้นที่ ปี๒๕๖๕ …

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ Read More »

สรุปภาพรวมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของเขตพื้นที่

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.             …

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน Read More »

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ข …

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

วิดีทัศน์การดำเนินงานของชมรมครูภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คู่มือการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) สพฐ.

ตัวแทนชมรมครูภาษาไทย สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ ระหว่างวันที่ ๓-๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top