วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๖๙ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ

 

พันธกิจ

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
  2. ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
  3. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีห้องเรียนคุณภาพ
  4. ส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
  5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Scroll to Top