กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์

รหัส SMIS โรงเรียน
40040074 อนุบาลอุบลรัตน์
40040075 บ้านโนนจิก
40040076 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า
40040077 บ้านพระบาทท่าเรือ
40040078 บ้านภูคำเบ้า
40040079 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
40040080 โคกสูงใหญ่วิทยา
40040081 บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
40040082 บ้านโคกสว่าง
40040083 บ้านทุ่งโป่ง
40040084 บ้านหนองผือ
40040085 ห้วยยางวิทยาสรรพ์
40040095 บ้านห้วยทรายศึกษา
Scroll to Top