กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

การนิเทศออนไลน์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ

การนิเทศออนไลน์ แนวทางการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ท่านดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพ …

การนิเทศออนไลน์ แนวทางการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ Read More »

การนิเทศออนไลน์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ท่านชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแ …

การนิเทศออนไลน์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ Read More »

การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ มอบนโยบายการนิเทศการศึกษาในสภาวะการขาดอัตรากำลัง และติดตามการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ

การประชุมออนไลน์ ผู้บริหารและครูผู้สอนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ

Section Title วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผ …

การประชุมออนไลน์ ผู้บริหารและครูผู้สอนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ Read More »

การประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อนงานนิเทศการศึกษา

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจ …

การประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อนงานนิเทศการศึกษา Read More »

การประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนตุลาคม 2566

วันที่ 6  ตุลาคม  2566  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา …

การประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 Read More »

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบโอเนตระดับเขตพื้นที่ ปี๒๕๖๕ …

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ Read More »

สรุปภาพรวมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของเขตพื้นที่

Scroll to Top