กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

มุ่งพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

มุ่งพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

Image

พันธกิจ (Mission)

1. งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
2. งานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
3. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
4. งานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. งานเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ขอบข่าย / ภารกิจ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
หนังสือราชการกลุ่ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ

บุคลากร-กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
063-6256693

นางสาววราภรณ์  เพียจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษา

– ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้าง ระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
– งานโครงการฝึกอบรม/สัมมนา/พัฒนาตามความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– งานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่
– งานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
– งานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
– งานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
– งานการจัดทำแผนงาน/โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา/พัฒนาประจำปีงบประมาณ
– งานการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– งานการลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ
– งานคุรุสภา
– งานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
– งานรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางชนม์สิตา  บาลยอ

ธุรการ

– งานธุรการกลุ่ม
– งานขออนุญาตไปราชการของผู้อำนวยการสถานศึกษา
– งานส่งเสริมแลกยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– งานประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม/พัฒนา/ทุน/รางวัลดีเด่นอื่นๆ
– งานระบบข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
– งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Image

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการรับบริการ

Scroll to Top