หน่วยตรวจสอบภายใน

ยินดีต้อนรับสู่หน่วยตรวจสอบภายใน

“”

หน่วยตรวจสอบภายใน

Image

พันธกิจ (Mission)

n1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาu003cbru003en2. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีu003cbru003en3. สร้างจิตสำนึกบุคลากรในด้านการบริการ เพื่อให้เกิดความประทับใจ เชื่อมั่น เชื่อใจ เชื่อถือ และnเป็นที่ยอมรับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปn

ขอบข่าย / ภารกิจ

หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
หนังสือราชการกลุ่ม
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ

No post found

บุคลากร-หน่วยตรวจสอบภายใน

ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
063-6256693

นางฐานิกา ชมอาษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

Image

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการรับบริการ

Scroll to Top