จดหมายข่าว ความเคลื่อนไหวของการดำเนินกิจกรรมชมรมครูภาษาไทย ช่วง พ.ย. ๖๕ – ปัจจุบัน

ประชุมออนไลน์เตรียมการจัดประชุมสามัญชมรมครูภาษาไทย ๒๐ พ.ย. ๖๕
ประชุมสามัญชมรมครูภาษาไทย ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประชุมเตรียมทำข้อสอบ Pre O-NET ๔ มกราคม ๖๖

ประชุมสะท้อนผลการสอบPre ONET และการนำผลไปพัฒนา

ประชุมสะท้อนผลการสอบ Pre O-NET และการนำผลไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาษาไทย

ชมรมครูภาษาไทยเชิญชวนร่วมกิจกรรมเสาห์หรรษากับครอบครัวภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เสาร์หรรษากับครอบครัวภาษาไทย  Ep.๑ ชมรมครูภาษาไทย โดยโรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง

Scroll to Top