ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ในระหว่างวันที่  6 – 12  มกราคม 2566 หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอย้ายสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_compressed สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_compressed สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_compressed 1.หนังสือนำส่ง แนบ 5,6

 

Scroll to Top