หลักเกณฑ์การเบิกค่าเดินทางปี 65

หลักเกณฑ์การเบิกค่าเดินทางปี 2566 เอกสารที่นำส่งดังนี้