การดำเนินงานตามโครงการโครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) RT,NTและ O-NET

 

Scroll to Top