ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี(archetype)

Scroll to Top