Author name: กลุ่มอำนวยการ

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์,จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์(EBOOK),และประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จาก สพป.และสพม.พื้นที่ต่างๆ

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์จากเขตต่างๆ_กันยายน 2566

๑.ประชาสัมพันธ์ Virtual Tour ๓๖๐ องศา ของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ๒.โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)กลุ่มนักเรียน ๓.การปรับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช)

ประชาสัมพันธ์3อย่าง_Virtual Tour_กอช_อัตรา กอช

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคมและเดือนกรกฏาคม 2566 และ ขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์2อย่าง_ศูนย์วิทย์_วารสารแก่นคูณ

การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสาร ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์_การไม่เรียกเก็บสำเนาบัตรปชช10เขต_ประถมประ …

การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสาร ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 Read More »

ขยายระยะเวลาการประกวดคลิปวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์(Short Clip)โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี(archetype

02_ขยายเวลาประกวดคลิป

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

01_รับสมัครกรรมการกองทุนเพศเท่าเทียม

Scroll to Top