เอกสารดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี(archetype)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการหลักสูตร พลิกโฉมครูภาษาอังกฤษ(ยุก PA)ด้วยการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 8 กิจกกรม (ตามเกณฑ์ กค.ศ.) ด้วยการประยุกต์ใช้ AI(CHATGPT) และโปรแกรมWORDWALL and CANVAพร้อมแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ค

สมัครอบรมปฏิบัติการหลักสูตร พลิกโฉมครูภาษาอังกฤษ

ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร พลิกโฉมครูยุค PA (ทุกกลุ่มสาระและครูปฐมวัย) ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 8 กิจกรรม (ตามเกณฑ์ กค.ศ.)เน้นกิจกรรมห้องเรียนแบบระบบเปิด(Classroom Oriented and open Classroom)และประยุกต์ใช้ AI (CHATGPT)พร้อมโปรแกรมWORDWALL และ CANVA โดยใช้แพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป็นนวัตกรรม (LMS and School Platform)

ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร พลิกโฉมครูยุค PA (ทุ …

ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร พลิกโฉมครูยุค PA (ทุกกลุ่มสาระและครูปฐมวัย) ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 8 กิจกรรม (ตามเกณฑ์ กค.ศ.)เน้นกิจกรรมห้องเรียนแบบระบบเปิด(Classroom Oriented and open Classroom)และประยุกต์ใช้ AI (CHATGPT)พร้อมโปรแกรมWORDWALL และ CANVA โดยใช้แพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป็นนวัตกรรม (LMS and School Platform) Read More »

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนปฎิบัติการ ปี …

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

การใช้กิจกรรมศิลปะบนแผงไข่เพื่อพัฒนาความสามารถ

การใช้กิจกรรมศิลปะบนแผงไข่เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศา …

การใช้กิจกรรมศิลปะบนแผงไข่เพื่อพัฒนาความสามารถ Read More »

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบโอเนตระดับเขตพื้นที่ ปี๒๕๖๕ …

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ Read More »

คู่มือการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) สพฐ.

รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการพัฒนา การเรียนรู้ที่สอดคล้องตามสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) เพื่อการยกระดับผล การทดสอบระดับชาติ RT, NT, O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายงานการอบรมวัดผลฯ ๓ ก.ย.๖๕

Scroll to Top