ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร พลิกโฉมครูยุค PA (ทุกกลุ่มสาระและครูปฐมวัย) ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 8 กิจกรรม (ตามเกณฑ์ กค.ศ.)เน้นกิจกรรมห้องเรียนแบบระบบเปิด(Classroom Oriented and open Classroom)และประยุกต์ใช้ AI (CHATGPT)พร้อมโปรแกรมWORDWALL และ CANVA โดยใช้แพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป็นนวัตกรรม (LMS and School Platform)

Scroll to Top