การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 10.00 น.

นายชาญกฤต น้ำใจดี  ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 1/2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4  นางกรรณิกา ซาหยอง   นางสาวบุษบา นาอุดม  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุฒ  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  นายธาตรี ทวะชารี  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  นายนันทวัฒน์ อินทะชัย  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาหนี้สินได้รับการช่วยเหลือ  ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2  สพป.ขอนแก่น เขต 4

Scroll to Top