ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4 ได้มอบหมายให้ รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 นายนิสิต สายโยค นางกรรณิกา ซาหยอง ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ณ สพป. ขอนแก่น เขต 4

Scroll to Top