การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565

ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย

Scroll to Top