การประชุมออนไลน์ “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานในการเปิดการถ่ายทอดสด ประชุมออนไลน์ให้ความรู้และชี้แจงสร้างความเข้าใจ “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515” โดยผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้รับความร่วมมือจาก 175 โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน

Scroll to Top