การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566

ดร.ชาญกฤต  น้ำใจดี  ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ นายบัญชา  เสนาคูณ รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 และคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางอนงลักษณ์  ศรีเวียงราช  ผู้ทรงคุณวุฒิ,   นางสาวมณีรัตน์  เวียงวิเศษ  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก,  นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และนางสาววราภรณ์  เพียจันทร์  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566  ณ ห้องประชุมพระธาตุปรางกู่   สพป. ขอนแก่น เขต 4

 

 

 

 

 

Scroll to Top