การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของกลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ ในการนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวด ผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพ (SMART school director award) และตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ (SMART classroom project ) และนักเรียนที่สอบได้ NT ได้ 100 คะแนน โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านกุดพังทุย (คุรุราษฎร์ศึกษา) พร้อมนี้ นางสาวอนงค์นารถ เคนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย ได้บรรยายเรื่องการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

Scroll to Top