Complaints_chart

หลักเกณฑ์ในการแจ้งเรื่องร้องเรียน

1. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องประกอบด้วย
   • ชื่อ-นามสกุล ผู้ร้องเรียน
   • หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้
   • อีเมลที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้
   • เรื่องร้องเรียน ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหาย ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนได้
2. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การใช้บริการร้องเรียนนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย
4. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
5. เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้ สพป.ขอนแก่น เขต 4 บริการช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของ สพป.ขอนแก่น เขต 4 โดยตรง
6. ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมานั้น ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่อง เฉพาะกรณี

**ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะเก็บเป็นความลับ มีเพียงเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องที่จะรับทราบข้อมูล

แจ้งเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

First Name
Last Name
Email
Phone
Message

ส่งคำร้องเรียบร้อยแล้ว กรุณารอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เกิดปัญหาระหว่างการดำเนินการส่งคำร้องของคุณ กรุณาดำเนินการใหม่อีกครั้ง

แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

First Name
Last Name
Email
Phone
Message

ส่งคำร้องเรียบร้อยแล้ว กรุณารอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เกิดปัญหาระหว่างการดำเนินการส่งคำร้องของคุณ กรุณาดำเนินการใหม่อีกครั้ง
Scroll to Top