รูปแบบการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสู่องค์กรสมรรถนะสูง

การจัดการศึกษาแบบเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการจัดการการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รองรับการกระจายอำนาจจากรัฐทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และบริหารทั่วไป ที่เชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานสถานศึกษา และศูนย์การเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐาน ที่ผู้เรียนและประชาชนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน มีคุณภาพ ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ภาวะผู้นำทั้งด้านคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหาร ทั้งด้านวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล การคำนึงถึงเป้าหมาย การยอมรับและการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ที่ใช้ความรู้เป็นฐานของการแข่งขันและพัฒนา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบบริหารงานด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ การใช้มนุษยสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องการรู้จักใช้และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ การรู้จักใช้แรงจูงใจ มียุทธศาสตร์ใน การบริหารจัดการ ทั้งการประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายการประสานร่วมมือรู้จักการการแบ่งปันอำนาจ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเน้นคุณภาพของงาน เหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการจัดการการศึกษายุคใหม่ ให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเห็นควรจัดทำคู่มือการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสู่องค์กรสมรรถนะสูงขึ้นตามองค์ประกอบการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่องค์กรสมรรถนะสูง ดังนี้ 1) ภาวะผู้นำ 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การจัดกระบวนการทำงานและโครงสร้างองค์กร 4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูง 5) การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 7) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 8) การมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์

Image

ภารกิจภาวะผู้นำ

Image

ภารกิจการจัดกระบวนการทำงานและโครงสร้างองค์กร

Image

ภารกิจการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Image

ภารกิจการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

Image

ภารกิจการวางแผนเชิงกลยุทธ์

Image

ภารกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูง

Image

ภารกิจการมุ่งเน้นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

Image

ภารกิจการมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์

Scroll to Top