ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งเรื่อง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5519 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566

เรื่อง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มีธยมศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษ/โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.4/ว 698 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับหนังสือแจ้งสรุปผลการประชุมชี้แจงการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จากกรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วย ดำเนินการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตามความประสงค์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เป็นทางเลือกโดยสมัครใจของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ดังนี้

 

  1. ข้าราชการที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ที่ประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นครั้งแรก สามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ฯ (แบบ 1 ขรก.) ได้ที่หน่วยเบิกจ่ายภายในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2566 และจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายสามารถบันทึกความประสงค์ฯ แบบ 1 ขรก. ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะปิดมิให้บันทึกรายการได้ ขอให้หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบข้อมูลการเลือกรับให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

  1. ข้าราชการที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ที่ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือน 2 รอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ให้ใช้แบบแสดงความประสงค์ๆ (แบบ 2 ขรก.)โดยดำเนินการภายในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม ของทุกปี และจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมปีถัดไปเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายสามารถบันทึกแบบแสดงความประสงค์ฯ แบบ 2 ขรก. ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม ของทุกปี หากพันระยะเวลาที่กำหนด ข้าราชการจะเปลี่ยนแปลงความประสงค์ได้อีกครั้ง ในปีถัดไป

 

  1. ข้าราชการบรรจุใหม่ กลับเข้ารับราชการ โอนย้ายมาจากหน่วยงาน ประสงค์จะรับเงินเดือน 2 รอบ ให้ใช้แบบแสดงความประสงค์ฯ (แบบ 3 ขรก) กรณีข้าราชการโอนมาจากหน่วยงานที่มีช้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลจ่ายตรงฯ ไม่ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์ โดยระบบจะดึงข้อมูลการเลือกรับเงินเดือนจากหน่วยงานเดิมเป็นฐานข้อมูลในการจ่ายเงินเดือน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายสามารถบันทึกแบบแสดงความประสงค์ฯแบบ 3 ขรก. ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่บรรจุหรือ วันกลับเข้ารับราชการหรือ วันที่โอนย้าย

 

  1. ลูกจ้างประจำที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนเละค่าจ้างประจำ ที่ประสงค์รับค่าจ้าง 2 รอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นครั้งแรก โดยให้ดำเนินการภายในวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 และได้รับค่าจ้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายสามารถบันทึกแบบแสดงความประสงค์ฯ แบบ 1 ลจ. ในระบบ e Payrol ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดระบบจะปิดมิให้บันทึกรายการได้ ขอให้หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบข้อมูลการเลือกรับให้ถูกต้องและ

 

  1. ลูกจ้างประจำที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ที่ขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์การรับค่าจ้าง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป โดยให้ดำเนินการภายในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม ของทุกปี และจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมปีถัดไป เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายสามารถบันทึกแบบแสดงความประสงค์ฯ แบบ 2 ลจ. ในระบบ e Payrol ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม ของทุกปี หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ลูกจ้างจะเปลี่ยนแปลงความประสงค์ได้อีกครั้ง ในปีถัดไป

 

ทั้งนี้ ให้จัดเก็บแบบแสดงความประสงค์ฯ ไว้ที่หน่วยเบิกจ่ายไม่ต้องส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและขอให้หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบข้อมูลการเลือกรับให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์ฯ ได้ที่เว็บไชต์ กรมบัญชีกลาง http:/www.cgd.go.th คลิกที่เมนู Download หัวข้อ แบบฟอร์มการยื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินเดือนเป็น 2 รอบ

Scroll to Top