การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ หอมดี ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 5/2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 (อนุกรรมการและเลขานุการ) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 นายธาตรี ทวะชารี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมพระธาตุปรางค์กู่ สพป. ขอนแก่น เขต 4
***รูปภาพเพิ่มเติม…
Scroll to Top