การนิเทศติดตามการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

ดร.ชาญกฤต  น้ำใจดี  ผอ.  สพป.  ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ นายบัญชา  เสนาคูณ  รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ประกอบด้วย นายสุวัฒน์  วงศ์หมั่น  ผอ.โรงเรียนบ้านคำบง,  นางสรพร  ดิษฐเกสร  รอง ผอ.โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ  และ น.ส.วราภรณ์  เพียจันทร์  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  นิเทศติดตามการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 เพื่อสะท้อนผลการประเมินครั้งที่ 1 (รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก) และเตรียมความพร้อมรับการประเมินครั้งที่ 2 (รอบระยะเวลา 1 ปี)   ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top