กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566
เวลา 13.00 – 17.30 น. (2 ห้องเรียน)
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 ได้มอบหมายให้ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธาน พร้อมด้วย
# ผอ.มยุรา ผอ.ผู้เป็นประธานกลุ่ม
# ทีมศึกษานิเทศก์ ผู้เป็น Active Coach ประกอบด้วย 1) ศน.นพคุณ 2) ศน.ณัฐยาภรณ์ 3) ศน.วิชดารัชต์ 4) ศิริวรรณ 5) ศน.ปิยาภรณ์ และ ศน.นันทนา
# ทีมผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมเป็น Expert สะท้อนการสอน ผู้เป็น The Coach ของโครงการฯ
# คณะผู้บริหารและคณะครูในกลุ่มโรงเรียน
…..ร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning เพื่อการเป็นห้องเรียนนำร่องต้นแบบ AL. ของกลุ่มฯ เพื่อเป็นตัวอย่างในการขยายผลต่อไปในภาคเรียนหน้า 1/2566 โดยกิจกรรม ได้ให้ความสำคัญกับการ Lesson Study ด้วยกระบวนการ PLC สอดคล้องกับการทำ PA ของ “ครู ผอ. ศน.และทุกระดับวิชาชีพ”
# โครงการฯ Active Learning
❤️ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ในระยะ A3 (Action) ของโครงการ ฯ
# กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่ ณ โรงเรียนบ้านหัวดง (นำโดยท่าน ผอ.อรพิน)

Scroll to Top