การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ นายบัญชา เสนาคูณ ประธานคณะกรรมการฯ รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 และคณะกรรมการประเมิน ฯ ประกอบด้วย นางสุภาวดี ทองสีนาค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศการศึกษา กรรมการ นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการและเลขานุการ นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์ ผอ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวนันทนา สุวรรณปา ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ และนางสาวเจนจิรา วิยาสิงห์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สพป. ขอนแก่น เขต 4
***รูปภาพเพิ่มเติม…
Scroll to Top