กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
– ภาคเช้าเวลา 08.30 – 14.00 น (2 ห้องเรียน)
– ภาคบ่าย เวลา 14.00 – 18.00 น. (1 ห้องเรียน)
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 ได้มอบหมายให้ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย
# ผอ.บุตศรี และ ผอ.สิทธิพร ผอ.ผู้เป็นประธานกลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์และภูพานคำ
# ทีมศึกษานิเทศก์ ผู้เป็น Active Coach ประกอบด้วย 1) ศน.นพคุณ 2) ศน.ณัฐยาภรณ์ 3) ศน.วิชดารัชต์ 4) ศิริวรรณ และ 5) ศน.ปิยาภรณ์
# ทีมผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมเป็น Expert สะท้อนการสอน ผู้เป็น The Coach ของโครงการฯ
…..ร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning เพื่อการเป็นห้องเรียนนำร่องต้นแบบ AL. ของกลุ่มฯ เพื่อเป็นตัวอย่างในการขยายผลต่อไปในภาคเรียนหน้า 1/2566 โดยกิจกรรม ได้ให้ความสำคัญกับการ Lesson Study ด้วยกระบวนการ PLC สอดคล้องกับการทำ PA ของ “ครู ผอ. ศน.และทุกระดับวิชาชีพ” #โครงการฯ Active Learning ❤️ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
     เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ในระยะ A3 (Action) ของโครงการ ฯ
# กลุ่มโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ์ ณ โรงเรียนขามป้อมดงเย็น (นำโดยท่าน ผอ.บัณฑิต)
# กลุ่มภูพานคำ ณ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ (นำโดยท่าน ผอ. รสสุคนธ์)
### ห้องเรียนครูศิริรัตน์  วิชาวิทย์ ม. 2  STEM education  โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ  กลุ่มภูพานคำ
Scroll to Top