การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก เพื่อชี้แจงรายละเอียดการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และร่วมพิจารณาแบบประเมินคุณภาพผู้เรียน (ระดับปฐมวัย) ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สพป. ขอนแก่น เขต 4
ช่วงบ่าย… คณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก นำโดย นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 ช่วยราชการ สพป. ขอนแก่น เขต 4 นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางสาวศุภิสรา พรหมเทศ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศน.อนงค์นาถ เคนโพธิ์ ศน.ลัมพร ดาราษฎร์ ศน.ภัทริกา ทองยา ศน.เจนจิรา วิยาสิงห์ และนางสาวสินีนาฏ มหาวงษ์ นักวิชาการศึกษา ร่วมวัดผลและประเมินผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา) ร่วมกับ “บ้านเรียนธรณ์ธันย์” ประเมินรายเด็กหญิงธรธันย์ ชมพุฒ ระดับชั้นอนุบาล 1 ณ บ้านฟากพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น…
 
 
   ***รูปภาพเพิ่มเติม…
Scroll to Top