กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
นายชาญกฤต น้ำใจดี  ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4  ได้มอบหมายให้ นางกรรณิกา ซองหยอง   รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผอ. เทพนม ผอ.ผู้เป็นประธานกลุ่มฯ  ทีมศึกษานิเทศก์ ผู้เป็น Active Coach  ประกอบด้วย ศน.นพคุณ, ศน.นันทนา, ศน.ณัฐยาภรณ์ และ ศน.วิชดารัชต์  ผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมเป็น Expert สะท้อนการสอน ผู้เป็น The Coach ของโครงการฯ ได้แก่ ผู้นำการสะท้อนผลฯ  ผอ.นภารัตน์  ผู้ร่วมสะท้อน ได้แก่ ผอ.กฤษดา, ผอ.เสรี, และ ผอ.ณัฐพงษ์ และคณะผู้บริหารและคณะครูในกลุ่ม ฯ
ร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning เพื่อการเป็นห้องเรียนนำร่องต้นแบบ AL. ของกลุ่ม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม. 2  เพื่อเป็นตัวอย่างในการขยายผลต่อไปในภาคเรียนหน้า 1/2566  โดยกิจกรรม ได้ให้ความสำคัญกับการ Lesson Study ด้วยกระบวนการ PLC สอดคล้องกับการทำ PA ของ “ครู ผอ. ศน. และทุกระดับวิชาชีพ” #โครงการฯ Active Learning  #โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ในระยะ A3 (Action) ของโครงการ ฯ  กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส  ณ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ …
Scroll to Top