การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยนายชาญกฤต นำ้ใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงเพื่้อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้ง 5 อำเภอ (กศน.อำเภออุบลรัตน์, กศน.อำเภอกระนวน, กศน.อำเภอซำสูง, กศน.อำเภอเขาสวนกวาง, และกศน.อำเภอนำ้พอง) เพื่อร่วมมือกันจัดบริการการศึกษาให้กับนักเรียนที่ออกกลางคันตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กออกกลางคันหรือพลาดโอกาสได้รับการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคตาร 2 ชั้น 2 สพป. ขอนแก่น เขต 4
***รูปภาพเพิ่มเติม…
Scroll to Top